obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek poddania się audytowi energetycznemu, który musi obejmować minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii. Audyt taki należy przeprowadzać co 4 lata. Potencjalne oszczędności z uzyskanych z przedsięwzięć wykazanych w audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy przedłożyć pisemnie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.

Audyt energetyczny - definicja

Audyt energetyczny jest to procedurą pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego obszaru, budynku, instalacji przemysłowej, zakładu, przedsiębiorstwa lub jednostki publicznej. Określa możliwości realizacji inwestycji prowadzących do uzyskania opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o uzyskanych wynikach analiz w tym zakresie.

Ze względu na zakres i różnorodność, jak również rozmiary przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz ich specyfikę i konieczność uwzględnienia relacji pomiędzy nakładami pracy na identyfikację potencjału oszczędności energii a możliwymi do uzyskania oszczędnościami występuje konieczność rozróżnienia i uwzględnienia zróżnicowania pomiędzy rodzajami audytów energetycznych.

Gatunki audytów energetycznych

Zdefiniowano szereg obszarów, w których audyty energetyczne mogą zostać sporządzane w zależności od najczęściej spotykanych rodzajów przedsięwzięć skutkujących zmniejszeniem zużycia energii obejmując różne zakresy:

 • Audyt energetyczny budynków przemysłowych,
 • Audyt energetyczny procesów technologicznych
 • Audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych,
 • Audyt energetyczn źródeł ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
 • Audyt energetyczny oświetlenia,

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizację odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego. Energia, o której mowa powyżej dotyczy zarówno energii: na cele ogrzewania (zapotrzebowanie na którą można zmniejszyć np. poprzez zwiększenie izolacyjności przegród, czy wprowadzając ogrzewanie strefowe), jak i chłodzenia, osuszania i nawilżania powietrza (klimatyzacji), do zapewnienia właściwej wentylacji, przygotowania ciepłej wody technologicznej oraz do celów nie związanych z procesami technologicznymi i pokrycia zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia.
Audyt obejmuje pełną analizę możliwych do realizacji usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię oraz wskazuje rozwiązania optymalne, w tym również zawiera analizę możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii, przy czym obowiązuje zasada „racjonalnego podejścia”, czyli wykluczającego sytuacje, w których stosowanie niektórych rozwiązań nie ma sensu z ekonomicznego, czy technologicznego punktu widzenia. 

Obowiązkowy audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa

Jako duże przedsiębiorstwo, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozumiemy podmiot gospodarczy, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) osiągnął w którymkolwiek z nich:

• zatrudnienie 250 osób,
roczny obrót netto przekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,

Wytyczne do wykonywania audytów energetycznych znajdziemy w normie EN-16247, która zalecana jest w tym zakresie przez Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Znajdziemy tam wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem audytów energetycznych budynków, procesów przemysłowych i transportu. Sama procedura składa się z kilku dosyć skomplikowanych etapów, podczas których bada się wiele aspektów struktury energetycznej działalności przedsiębiorstwa. Na podstawie wyników audytu, ekspert planuje odpowiednie modernizacje i określa czas zwrotu kosztów inwestycji. Nasze usługi audytowe spełniają wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.

efektywnoscCzas trwania audytu zależy nie tylko od wielkości firmy, lecz także od stosowanych urządzeń, procesów i założeń przyjętych przez klienta składającego zamówienie na usługę. W pierwszym etapie audytor zbiera szczegółowe informacje, zapoznaje się z istniejącymi w firmie systemami i technologiami energetycznymi. Gromadzi też informacje o ochronie cieplnej budynku, systemie ogrzewania wnętrza budynku i wody, a także systemie chłodzenia i wentylacji. Analizuje system oświetlenia, zużycie paliw w procesach produkcyjnych i pojazdach należących do przedsiębiorstwa. Potem bada zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną.

Dalej następuje ocena funkcjonowania całości infrastruktury energetycznej i propozycji przebudowy systemu. Audytor energetyczny przygotowuje projekt rozwiązań optymalizujących zużycie energii w firmie. Ważne jest uwzględnienie korelacji systemów i wzajemnego oddziaływania różnych urządzeń. W przypadku dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, analizuje się redukcję mocy biernej, sprawdza dopasowanie mocy umownej i taryfy, ponieważ jej przekroczenie spowoduje naliczenie kary, zaś zbyt duża moc umowna będzie generowała niepotrzebne dodatkowe koszty. 

Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego badanego zakładu wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – zasady sporządzania

Audyt energetyczny sporządza się w sposób bilansowy, ujmując specyfikę analizowanych procesów energetycznych, technologie i urządzenia oraz wymaga sporządzenia bilansu energetycznego układów, urządzeń i ciągów technologicznych, łącznie z umieszczeniem ich w budynkach, halach i uwzględnieniem zasilania całości układu z lokalnego źródła ciepła stanowiącego w wielu przypadkach również skomplikowany układ technologiczny.

Audyt energetyczny obejmuje kompleksowe podejście do zagadnień gospodarki energetycznej całego przedsiębiorstwa. Wymaga szczegółowej analizy bilansu energetycznego dla okresu rocznego. Audyt energetyczny obejmuje praktycznie wszystkie obszary związane z zużyciem energii w przedsiębiorstwie, począwszy od kompleksowego audytu dotyczącego całej gospodarki cieplnej przedsiębiorstwa poprzez audyty budynków do audytów pojedynczych urządzeń i wyspecjalizowanych ciągów technologicznych. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej dopuszcza się możliwość sporządzenia zarówno audytu obejmującego pełny bilans energetyczny obiektu, jak i sporządzenia audytu w sposób uproszczony. Przyjęte założenia dotyczące sposobu i zakresu realizacji inwestycji oraz specyfika inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii pozwalają na dopuszczenie możliwości wykonania:

 • audytu energetycznego, zdefiniowanego jako systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie należytej wiedzy o aktualnym profilu istniejącego zużycia energii przez dany budynek lub zespół budynków, przez działania przemysłowe i/lub instalacje. Procedura ta służy także zidentyfikowaniu i określeniu możliwości oszczędności energii na poziomie wymaganym zapisami Programu NF oraz informuje o wynikach.
 • uproszczonego audytu energetycznego, który został zdefiniowany, jako ocena energetyczna - ocena charakterystyki energetycznej sporządzona zgodnie z szablonem. Ocena dotyczy konkretnego urządzenia, instalacji lub linii technologicznej, objętej finansowaniem i której zastosowanie ma przynieść oszczędności energii i efekty ekologiczne na poziomie wymaganym zapisami Programu NF. Ocena Efektywności Energetycznej jest zasadniczo uproszczonym audytem o ograniczonym zakresie.

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych

Audyty energetyczne sieci ciepłowniczych dotyczą przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła z rurociągów przesyłowych i poza poprawą izolacji cieplnych rurociągów i armatury przesyłowej mogą obejmować przedsięwzięcia polegające na zmianie tras rurociągów w celu zmniejszenia ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianie rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane, itp. 

Audyt energetyczny oświetlenia

Audyt energetyczny oświetlenia ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię przy założeniu utrzymania wymaganych normami parametrów oświetlenia wewnętrznego i na zewnątrz budynków, w tym budynków przemysłowych.

Audyt energetyczny źródeł energii

Audyty energetyczne źródeł energii dotyczą przedsięwzięć polegających na ograniczeniu zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez podniesienie sprawności wytwarzania, strat energii bezpośrednio w źródle. W szczególności przedsięwzięcia usprawniające obejmować mogą zastosowanie w miejsce układów konwencjonalnych układów do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również układy poligeneracyjne służące wytwarzaniu przede wszystkim ciepła, energii elektrycznej i chłodu.

Audyt energetyczny procesów przemysłowych

Audyt procesu technologicznego to analiza i ocena aktualnego stanu parku maszynowego, analiza zużycia energii w procesie, analiza wielkości i organizacji produkcji w celu oceny możliwości restrukturyzacji, wdrożenia usprawnień, bądź zastosowania nowocześniejszych maszyn i urządzeń generujących zwiększenie efektywności energetycznej. Audyt procesu technologicznego wykazuje czy planowany do realizacji zakres przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, usprawnień, bądź zastosowania nowocześniejszych maszyn i urządzeń umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej na oczekiwanym poziomie.

Optymalizacja gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych

Doradzamy naszym klientom, jak poprawić efektywność energetyczną funkcjonowania instalacji. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych i reprezentatywnych danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w poszczególnych obszarach technologicznych, w budynkach oraz w transporcie. W streszczeniu wykonawczym znajdują się rekomendacje działań, wskazujące kadrze zarządzającej zakładu kierunki możliwych modernizacji z ujęciem ich opłacalności.

Audyt energetyczny - również dla małych przedsiębiorstw

Spójrzmy na zagadnienie z innej strony. Ustawodawca zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do wykonywania audytów aby wywiązać się z wytycznych europejskich odnośnie redukcji zużycia energii. Każde jednak przedsiębiorstwo może sięgać po wsparcie audytorów. Szereg działań i inwestycji wskazanych przez audytorów to czynności nieskomplikowane, nie wymagające ogromnych nakładów finansowych. Większość z nich chcrakteryzuje się krótkim okresem zwrotu. Zarządzający zakładami często, podczas codziennych zmagań o koszty, jakość i klienta tracą z oczu perspektywą właściwej oceny technicznego funkcjonowania instalacji enegretycznych. Przygotowany merytorycznie specjalista z zewnątrz może z łatwością wspazać obszary, w których możliwa jest poprawa efektywności energetycznej i tym samym obniżenie kosztów. 

Po co robić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Szczegółowa analiza gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwie pozwala na podjęcie działań modernizacyjunych, zwiększającycj efektywność energetyczną firmy i osiągnięcie realnych, nie żadko dużych oszczędności. Liczba przedsiębiorców korzystających z audytów energetycznych sukcesywnie rośnie. W wyniku analizy zużycia energii w firmie, audytor opracowuje propozycje inwestycji i ocenę ich opłacalności oraz czas zwrotu kosztów inwestycji. Audytor może znaleźć dla nas alternatywne rozwiązania, o których sami byśmy nie pomyśleli, a które zmniejszy roczny koszt zużycia energii. 

Wykonanie audytów energetycznych oraz ocen energetycznych na potrzeby funkcjonowania programów prowadzonych przez NFOŚiGW oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju regulowane jest odpowiednimi zasadami. Preferowany kształt audytu energetycznego określony został przez NFOŚiGW. Reguły w pewnych obszarach opierają sie na istniejących rozwiązaniach legislacyjnych, bazują tez na dobrych praktykach inżynierskich.

Zakres audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Każdy audyt energetyczny, niezależnie od rodzaju i przeznaczenia powinien zawierać elementy umożliwiające dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień modernizacyjnych prowadzących do osiągnięcia efektu energetycznego i ekologicznego oraz niezbędne informacje i dane liczbowe umożliwiające ocenę oraz weryfikację wielkości tego efektu w wyniku zastosowanych środków poprawy efektywności energetycznej, jak również w zależności od uzgodnień z inwestorem, analizę ekonomiczną zalecanych usprawnień. Wymaga się, aby każdy audyt energetyczny zawierał kartę audytu energetycznego wg wzoru podanego w Rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej. Ponadto audyt powinien zawierać jednostronicowe streszczenie wykonawcze wyników audytów, zawierające, co najmniej następujące elementy:

 • podsumowanie i wnioski z oceny stanu istniejącego,
 • wskazanie podstawowych możliwości usprawnień i opis przeanalizowanyc i zalecanych w audycie środków poprawy efektywności energetycznej,
 • podsumowanie podstawowych efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej,
 • opis aspektów istotnych z punktu widzenia efektywnej i sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego, w tym informacje na temat potencjalnych, związanych z tym zaburzeń w procesie produkcyjnym.

Audyt powinien zawierać również tabelę zbiorczą uwzględniającą przedsięwzięcia rekomendowane, zgodnie z wzorem umieszczonym na końcu niniejszego opracowania. Tabela ta powinna być dołączona niezależnie w formie aktywnego pliku arkusza kalkulacyjnego.

Przy wykonywaniu audytu energetycznego należy kierować się odniesionymi do poszczególnych elementów audytu zasadami:

Opis i diagnoza stanu istniejącego i wyniki podstawowych pomiarów niezbędnych do wykonania obliczeń zawartych w audycie

Opis i diagnoza stanu istniejącego powinny zawierać informacje:

 • dotyczące przyjętych do dalszych analiz granic bilansowych,
 • niezbędne z punktu widzenia oceny możliwości technicznych i zasadności dokonania modernizacji audytowanego obiektu/urządzenia/instalacji,
 • służące ocenie i określeniu zakresu możliwych do wprowadzenia usprawnień,
 • służące ocenie wielkości zapotrzebowania na energię i emisję zanieczyszczeń do środowiska,
 • istotne z punktu widzenia dalszej oceny potencjału zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska w wyniku modernizacji,
 • istotne z punktu widzenia oceny efektów ekonomicznych planowanych działań.

Diagnoza stanu istniejącego, jeśli to konieczne ze względu na specyfikę przedsięwzięcia,obejmuje również wykonanie w ramach audytu pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy audytowanego obiektu/urządzenia/instalacji związanych ze zużyciem energii.

Zasady określania bazowych wielkości zużycia energii i wskaźników oddziaływania na środowisko

Bazowa wielkość zużycia energii dotyczy stanu istniejącego przed modernizacją, określoną dla zdefiniowanych, standardowych warunków eksploatacji obiektów i jest wyrażona w jednostkach fizycznych energii końcowej na zdefiniowanej granicy bilansowej. Wielkość ta stanowi podstawę do określenia na podstawie obliczeń wielkości redukcji zużycia energii, redukcji kosztów energii i redukcji emisji CO2 w wyniku zastosowania wybranych środków poprawy efektywności energetycznej.

Bazowe wskaźniki oddziaływania na środowisko oblicza się na podstawie bazowych wielkości zużycia energii i wskaźników. Wskaźniki te określa się, jako iloczyn wielkości bazowych zużycia energii określonej dla poszczególnych nośników energii oraz właściwych im wskaźników oddziaływania na środowisko wyrażonych, jako wskaźniki emisji zanieczyszczeń. Wskaźniki te odnoszą się wyłącznie do zanieczyszczeń powietrza wyrażonych w ilości
emitowanego CO2.

Analiza możliwości zwiększenia efektywności

Zaleca się, aby w audycie zostały poddane analizie dopuszczalne z technicznego punktu widzenia i racjonalnie uzasadnione możliwości usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię we wskazanych granicą bilansową obszarach jej użytkowania. Analizowane przedsięwzięcia powinny być rozwiązaniami sprawdzonymi, powodującymi znaczący wzrost efektywności energetycznej, o udowodnionej skuteczności, określonej na
podstawie ogólnodostępnych i/lub specjalistycznych opracowań branżowych, w tym w szczególności na podstawie dostępnego zbioru opracowań na temat najlepszych dostępnych technik (BAT) lub dostępnych w inny sposób baz danych na temat dobrych praktyk. Proponowane działania nie powinny dezorganizować realizowanych w przedsiębiorstwie procesów produkcyjnych, a jeśli jest to niemożliwe, w audycie powinna znajdować się jasna informacja na ten temat z oceną związanych z tym skutków.

Reguły wyboru przedsięwzięć modernizacyjnych

Wyboru przedsięwzięć modernizacyjnych dokonujemy z uwzględnieniem możliwych do realizacji przedsięwzięć usprawniających określonych na podstawie diagnozy stanu istniejącego. Dla każdego z usprawnień lub grupy usprawnień możliwych do wdrożenia oddzielnie określa się kolejno efekt energetyczny i ekologiczny oraz efekt w postaci łącznej redukcji kosztów wynikających z wdrożenia usprawnienia. Następnie dokonuje się uszeregowania analizowanych przedsięwzięć w kolejności zależnej od stopnia spełnienia zdefiniowanych w porozumieniu z właścicielem przedsiębiorstwa obiektywnych kryteriów.

Jako kryteria służące uszeregowaniu przedsięwzięć na potrzeby określania możliwych wariantów (zakresów) modernizacji mogą być wykorzystywane dowolne kryteria uzgodnione z inwestorem.

Wybór przedsięwzięć modernizacyjnych nie musi zależeć wyłącznie od wyników analizy ekonomicznej. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze zakresu przedsięwzięcia należy również brać pod uwagę takie aspekty związane z modernizacją, jak:

 • wzrost wartości przedsiębiorstwa,
 • poprawa warunków pracy,
 • poprawa mikroklimatu i warunków użytkowania pomieszczeń,
 • wzrost jakości produkcji,
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa z marketingowego punktu widzenia,
 • inne zdefiniowane w trakcie wykonywania audytu.

Zasady określenia efektu energetycznego

W najprostszym ujęciu efekt energetyczny wynikający z modernizacji instalacji stanowi różnicę w zużyciu energii dla stanów przed i po dokonaniu modernizacji obliczanym dla obu tych stanów wg podanych wcześniej zasad, jako bilans zapotrzebowania energii i jej nośników wyrażonych w jednostkach fizycznych na zdefiniowanej granicy bilansowej. Wybór zakresu modernizacji poprzedzony jest oszacowaniem efektów energetycznych dla poszczególnych przedsięwzięć usprawniających, dla których poza przypadkami, kiedy można odwołać się do istniejących standardów i wytycznych do wykonania audytów (i zawartej w nich metodyki obliczeniowej – patrz informacje w dalszej części opracowania) np. w formie rozporządzeń, obliczenia efektów energetycznych powinny być wykonane z zachowaniem zasad, wg których należy:

 • dokonać analizy przedsięwzięć zidentyfikowanych na etapie analizy możliwości usprawnień, w tym zastosowania różnych technologii i rozwiązań technicznych dla poszczególnych przedsięwzięć usprawniających,
 • podać i opisać źródła zaleceń (np. BAT, opracowania i normy branżowe, katalogi producentów, regulacje prawne, bazy danych przykładów dobrych praktyk, itp.),
 • opisać w sposób jasny wynikające z diagnozy stanu istniejącego założenia do obliczeń oraz podać informacje na temat źródeł danych i źródeł założeń do obliczeń efektów energetycznych i efektów ekologicznych,
 • opisać w sposób jasny metody obliczeniowe oraz źródła i podstawy metod użytych do obliczenia wzrostu efektywności energetycznej dla każdego z analizowanych usprawnień,
 • w jasny sposób zaprezentować metodykę obliczeń, odpowiednio opisać użyte wzory wskaźniki, współczynniki itp.
 • podać informacje na temat wykorzystanych programów komputerowych użytych w obliczeniu wzrostu efektywności energetycznej i wielkości oszczędności energii
 • w jasny sposób zaprezentować wyniki obliczeń i wnioski istotne z punktu widzenia wyboru rozwiązania najkorzystniejszego.

Obliczone oszczędności energii wyrażone są w jednostkach fizycznych kWh, MWh, GJ dla zdefiniowanego, standardowego rocznego okresu eksploatacji.

Określenie efektu ekologicznego

W ogólnym, praktycznym ujęciu efekt ekologiczny rozumiany jest, jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w wyniku wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, będących przedmiotem inwestycji. Efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2
(różnicę w całkowitej emisji CO wprowadzanego do środowiska) oblicza się, jako sumę iloczynów redukcji zapotrzebowań na energię pierwotną (określonych na podstawie audytu redukcji zapotrzebowań na energię końcową w poszczególnych obszarach audytu przemnożonych przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika energii), wyrażonych w jednostkach fizycznych na zdefiniowanej granicy bilansowej w podziale na nośniki oraz odpowiednich wskaźników emisji CO w obszarach objętych audytem przed modernizacją (emisja bazowa) i po wdrożeniu środków poprawy efektywności energetycznej (emisja docelowa) obliczaną w odniesieniu do zużycia energii końcowej na zdefiniowanej granicy bilansowej przemnożonej przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego nośnika energii (tabela nr 1, załącznik 5 Rozporządzenia w sprawie charakterystyki energetycznej) dla poszczególnych nośników.

Wykorzystywane do obliczeń dane dotyczące wartości opałowej oraz wskaźników emisji CO2 dla paliw wykorzystywanych w przemyśle należy przyjmować na podstawie danych publikowanych przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Do wyliczenia efektu ekologicznego wynikającego z ograniczenia zużycia energii elektrycznej mierzonej na zdefiniowanej granicy bilansowej należy stosować wskaźnik emisji CO2 wyznaczony jako średnia arytmetyczna wskaźnika dla polskich elektrowni zawodowych.

Audyty energetyczne budynków

Audyty energetyczne budynków powinny być wykonywane na podstawie Rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej, Rozporządzenia w sprawie audytu, Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej. Ustawa ta określiła zasady dofinansowania inwestycji termomodernizacyjnych i remontowych w budownictwie wprowadzając jednocześnie obowiązek wykonania audytu energetycznego, bardzo precyzyjnie określając zakres i zasady jego wykonania dla:

 • budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • lokalnych źródeł ciepła (o mocy nominalnej do 11,6 MWt),
 • lokalnych sieci ciepłowniczych (o nominalnej mocy przesyłowej do 11,6 MWt),
 • zastosowania niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii.

Metody obliczeniowe, dotyczące oszczędności energii, wzory kart audytów dla audytu energetycznego budynku przemysłowego powinny zostać stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie audytu efektywności energetycznej.

Zapotrzebowanie na energię na potrzeby chłodzenia budynków.

Część audytu energetycznego w zakresie obejmującym analizę możliwości usprawnień w zakresie chłodzenia budynków należy wykonywać w oparciu o Rozporządzenie w sprawie charakterystyki energetycznej. Z uwagi na pewne ograniczenia i niedogodności wynikające z używania wyżej
wymienionych metod obliczeniowych, w audycie można wykorzystać dowolną inną, odpowiednio udokumentowaną metodę obliczeniową opartą na ogólnej wiedzy technicznej.

Audyt energetyczny procesu technologicznego w przemyśle

Audyt energetyczny procesu technologicznego to analiza i ocena potencjału w zakresie wzrostu efektywności energetycznej:

 • zamkniętych procesów technologicznych lub produkcyjnych oraz procesów pomocniczych i poszczególnych urządzeń wchodzących w skład ciągu
  technologicznego,
 • wielkości i organizacji produkcji w zakresie wpływającym na efektywnośćenergetyczną,

Ze względu na konieczność bardzo indywidualnego podejścia do każdego przypadku, nie jest możliwe uzgodnienie zestandaryzowanego podejścia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć i technologii. W przypadkach wykonywania audytów energetycznych linii i ciągów technologicznych należy się również kierować ogólnymi wytycznymi i dobrymi praktykami inżynierskimi.

Kto może wykonywać audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Profesjonalny audyt energetyczny, akceptowalny przez Urząd Regulacji Energetyki, przeprowadza osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zadaniem audytora jest przygotowanie odpowiedniego zestawu badań i analiz w zależności od profilu działalności i wielkości przedsiębiorstwa. Musi on więc posiadać rozległą wiedzę nt. funkcjonowania danego rodzaju instalacji. Wiedzy takiej nabywa się latami podczas eksploatacji i remontów infrastruktury energetycznej w przemyśle. Doświadczenia zbiera się na żywym organizmie. Stąd profesjonalny audytor efektywności energetycznej, to praktyk przemysłowy a nie słuchacz kursu. Dokładnej analizie muszą być poddane: użycie mediów energetycznych, opłaty i dobrane taryfy, instalacje wewnętrzne (elektryczne, cieplne, chłodnicze, gazowe, wentylacyjne), sieci (elektryczna, cieplna, gazowa), oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, stan posiadanych maszyn i urządzeń, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo bada się możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii przy przebudowie systemu energetycznego.

Nasi audytorzy są wieloletnimi praktykami w różnych gałęziach przemysłu. Nasze doświadczenie ma solidne oparcie w niezliczonej ilości wykonanych od podstaw instalacji oraz skutecznie przeprowadzonych modernizacjach i remontach. 

Zapraszamy do kontaktu